OrganisasjonskulturKursarrangør: KLM-Lahnstein
Sted: Røde Kors Konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Pris: 2.400

Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Mål:
Kurset skal gi forståelse og innsikt i hva vi forstår med organisasjonskultur. Fokuset er rettet mot hva som kan gjennomføres av konkrete tiltak for å skape en bedre organisasjonskultur. Gjennomgangen av stoffet vil være knyttet til leders og medarbeiders særskilte ansvar for å bidra positivt i intern kulturutvikling. Praktiske eksempler på organisasjoner med god kultur vil bli brukt som mønster for erfaringsoverføring til egen virksomhet.

Deltemaer som vil bli behandlet:
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper
• Arven fra antropologien som inspirator i organisasjons- og ledelsesfaget
• Mennesket som jeger og som flokkdyr (fellesskap gjør sterk)
• Rammebetingelser og omgivelsenes betydning og innvirkning på kulturforhold
• Verdier, normer, holdninger, grunnleggende antagelser, virkelighetsoppfatning
• Fokus på kulturuttrykk: adferd, verbalt, materielt og strukturelt
• Human relations- og human resourceforståelse og relasjon til ønsket kultur
• Beskrivelse av forskjellige kulturtypeologier
• Hva kjennetegner den gode organisasjonskultur (kunde-, team-, læringsorientert mv.)?
• Tiltak for å skape en mer innovativ og endringsorientert kultur
• Den gode organisasjonskultur forankret i felles forpliktende personalpolitikk
• Hvordan kartlegge og analysere egen organisasjonskultur?
• Hovedkultur og subkultur, hvordan påvirker disse hverandre
• Hvordan håndtere konflikter mellom subkulturer?
• Leders og medarbeiders særskilte ansvar for å utvikle en ønsket organisasjonskultur
• Diskusjon av praktiske eksempler på kultur, slik vi ser det i arbeidslivet
• Konkrete eksempler på forsterkningsteknikker
• Sosialisering: hvordan blir nye enkeltindivider integrert i herskende kultur?
• De-sosialisering: hvordan kan enkeltindivider bryte ut av en sterk kultur?
• Menneskelige kulturforhold: våre nye landsmenn med annerledes religion og kulturbakgrunn
• Utfordringer når det gjelder morgendagens arbeid med organisasjonskultur


Undervisning:
Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases i arbeid med organisasjonskultur foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

Arbeidsmåter:
Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.


Målgruppe for kurset:
Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Fokuset i undervisningen vil i hovedsak være rettet mot mellomleders og medarbeideres særskilte utfordringer når det gjelder å skape en god og sunn bedriftskultur. For å fremstille seg til eksamen og å få studiepoeng forutsettes det at kursdeltageren har studiekompetanse, eller godkjent realkompetanse.


Kursmateriell:
Obligatorisk litteratur
Bang, Henning: Organisasjonskultur 3. utg. TANO forlag. Oslo 1995. Antall sider: 211.


Eksamen/sertifisering:
Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt
oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på
to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet.
Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 5 studiepoeng.


Se våre hjemmesider eller ta kontakt for vilkår.