Organisasjon og ledelseKursarrangør: KLM-Lahnstein
Sted: Røde Kors Konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Pris: 2.600

Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten
• Ha kunnskaper om den historiske utvikling i organisasjons- og ledelsesfaget
• Ha kunnskaper om sentrale organisasjons- og ledelsesteorier og begreper
• Reflektere over ulike aktuelle organisasjons- og ledelsesteorier og kunne begrunne
teorienes relevans og begrensninger i forhold til en praktisk arbeidssituasjon
• over viktigheten av god ledelse og organisering samt godt medarbeiderskap
for å skape ønsket resultatorientering og arbeidsmiljø
• hva som er god ledelse og god organisering i egen organisasjon
• Ha ferdigheter for å gi konstruktive innspill når det gjelder forslag til hva som kan være god ledelsespraksis og medarbeiderpraksis i egen organisasjon

Kort innholdsbeskrivelse:
Kurset gir en grunnleggende innføring i organisasjons- og ledelsesfaget basert på den
internasjonalt renommerte læreboken til forfatterne Bolman og Deal. Organisasjonen som
formelt og uformelt system vil bli beskrevet. Det vil bli gitt en presentasjon av aktuelle
organisasjonsmodeller som anvendes i arbeidslivet. Ledelsesbegrepet vil bli drøftet. Fokus er spesielt rettet mot utfordringer mellomleder står overfor og hva som konkret kan gjøres for å utøve bedre ledelse. I samspillet mellom leder og medarbeider vil også medarbeiderrollen bli drøftet. Konkrete eksempler fra praksisfeltet vil belyse viktige lederfunksjoner, hva som kjennetegner lederrollen og hva som kan betegnes som god lederrolle og lederstil.


Aktuelle delemner
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper
• Organisasjons- og ledelsesfaget i et historisk perspektiv
• Presentasjon av Bolman og Deals fire perspektiver på organisasjon og ledelse
• Kjennetegn på den gode leder og hvem som egner seg til å være leder
• Forskjellen mellom ledelse og administrasjon
• Mellomlederen i krysspress mellom overordnet ledelse og medarbeiderne, dilemmamestring
• Organisasjonens eksterne rammeverk, ekstern nettverksbygging
• Formell og uformell organisering, Mintzbergs organisasjonsmodeller
• Kjennetegn på en linje- og stabsorganisasjon, team-, prosjekt- og nettverksorganisasjon
• Human relations- og human resource-perspektiv på organisasjoner
• Etikk, verdisyn og antagelser om menneske som organisasjonens viktigste ressurs
• Å jobbe sammen for å nå felles resultater: gruppeprosesser og teambasert samarbeid
• Samarbeid og oppgaveløsning med forskjellige interesseavveininger (interessentmodellen)


Målgruppe for kurset:
Aktuelle kursdeltagere er ledere i privat og offentlig sektor samt frivillige organisasjoner som ønsker å formalisere sin lederkompetanse. Kurset retter seg også mot medarbeidere som ønsker å gå inn i lederstillinger.


Kursmaterielle:
Obligatorisk litteratur
Bang, Henning: Organisasjonskultur 3. utg. TANO forlag. Oslo 1995. Antall sider: 211.


Eksamen/sertifisering:
Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt
oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på
to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet.
Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 5 studiepoeng.


Se våre hjemmesider eller ta kontakt for vilkår.