Omsorg ved livets sluttKursarrangør: JobbAktiv
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
          Akershus, Ullensaker
Kursadresse: Balder allé 2, 2060 Gardermoen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 4.125

En av de store sosialpolitiske utfordringer de kommende tiår er å sikre syke, sårbare og gamle mennesker et verdig og meningsfullt liv helt til det siste. Dette forutsetter at de blir møtt med omsorg og kompetanse, uavhengig av diagnose og bosted.

Konferansen «Omsorg ved livets slutt» er en konferanse som presenterer ulike vinklinger på dette viktige arbeidet, og søker å gi rom for å reflektere rundt mange av de problemstillinger som drukner i en travel praksishverdag.


Program dag 1)

kl 10:00 - 10:40, De nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase:
Sist høst kom nye, nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase til personer over 18 år, uavhengig av diagnose. Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager og timer. De faglige rådene belyser også involvering av og støtte til pårørende i denne fasen. Hvorfor er det laget en slik nasjonal plan? Hvordan skiller den seg fra tidligere planer? Hva har vært de sentrale diskusjoner? Helsedirektoratet er invitert for å legge frem en grunnleggende oversikt.

kl 10:50 - 11:30, Hvem skal få dø på første klasse?
Er det slik at kreftpasienter prioriteres frem foran pasienter med andre alvorlige kroniske lidelser? Er det mangel på gode tilbud for mennesker som er i ferd med å avslutte livet, og hvordan foregår prioriteringene? Vi har invitert utvalgsleder for NOU 2017:16 «På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende», kreftforsker Stein Kaasa, sammen med ledelsen i Helse- og sosialkomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold (Krf) og Kjersti Toppe (Sp) til samtale om temaet. Hvordan vil Stortinget forholde seg til rådene som gis?

kl 11:30 - 12:30, Lunsj på palliasjonskonferansen

kl 12:30 - 13:15, Underernærte eldre:
Sjokkerende avisartikler om underernærte eldre er en gjenganger i mediene. Finnes det en fasit om ernæring til de eldre som lever sine siste tider? I tillegg til kommunal omsorgsleder har vi også invitert ernæringsfysiolog til å belyse temaet.

kl 13:30 - 14:00, Dør ikke hjemme:
Norge ligger svært dårlig an på oversikter over land det er naturlig å sammenlikne oss med. Hvorfor er det så få døende nordmenn som får avslutte sitt liv hjemme hos seg selv? Førstelektor Astrid Rønsen mener det er uverdig å flytte på døende. Hun har tanker om årsaker, men også forslag til endringer i tilbudet.

kl 14:00 - 14:45, I front med digitale planer:
Prosjektleder Tanja Alme har ledet arbeidet med å innføre den første digitale palliative planen i landet. Møre og Romsdal fylkeskommune har fått nasjonal oppmerksomhet gjennom sitt verktøy, som vil sikre at fastlege, primærsykepleier, pårørende, og pasienten har den informasjonen om hva som er viktigst for pasient og pårørende. Tanja Alme er invitert for blant annet å snakke om overføringsverdien for andre fylkeskommuner.

kl 15:00 - 15:45, En dødsbra avslutning på dagen:
Det kan være vanskelig a° glede seg over livet na°r man har en livstruende sykdom eller ligger for døden. Det pa°virker ba°de deg selv og dine pa°rørende. Bruk av humor og optimisme smitter og er et nøkkelord for a° mestre sorgen og fortvilelsen over egen helsesituasjon. Konferansedagen avsluttes med et inspirasjonsforedrag av Karin Feevag Larsen! Et foredrag som er spennende, fargerikt og ikke minst inspirerende.

Ny giv til egen hverdag ved bruk av humor og ord til ettertanke. Et foredrag om arbeidsglede, endring og tankeprosesser. Karin har lang og bred erfaring fra a° jobbe med mennesker og organisasjoner, og har sin bakgrunn innen finans, bank og forsikring blant annet som salgsdirektør i Gjensidige. Hun har vunnet flere formidlingspriser og er en av Norges mest ettertraktede forelesere innen arbeidsglede og endring.


Program dag 2)

kl 08:45 - 09:15, Lindrende sedering: en nødvendig og viktig behandling:
Lindrende sedering i livets sluttfase er en spesialbehandling som brukes når pasienten opplever refraktær lidelse. I dette foredraget beskrives metoden og hvilke medisiner/doser som benyttes. Vi har indikasjoner på underforbruk av lindrende sedering i Norge, kanskje fordi leger er engstelige for å bli beskyldt for eutanasi.

I 1998 ble foredragsholderen, av sin nærmeste kollega, meldt til Helsetilsynet og politiet for å ha gitt «aktiv dødshjelp» til 11 pasienter i det som ble hetende Bærum-saken. Det finnes i dag gode og detaljerte, norske retningslinjer for lindrende sedering, så objektivt sett kan kompetente leger trygt gi behandlingen. Det er et stort gode at lindrende sedering finnes i den medisinske verktøykassen, som en siste utvei som kan spare pasienter for unødvendig lidelse.

kl 09:30 - 10:00, Lindrende sedering er ikke dødshjelp:
Dette foredraget tilbakeviser at lindrende sedering er i en gråsone mot eutanasi - at det skulle være «en form for dødshjelp». Førstnevnte er behandling, sistnevnte er det ikke: det er altså snakk om vidt forskjellige kliniske handlinger, med ulike intensjoner og utfall. Foredragsholderen ledet The Ethics Task Force on Palliative Care and Euthanasia, European Association for Palliative Care (EAPC). Lindrende sedering kan være en utfordrende behandlingsform for helsepersonell, men ikke å gi slik behandling kan innebære et brudd på både kliniske, etiske og juridiske plikter. Det blir vist hvordan sentrale etiske teorier og begreper kan brukes til å begrunne at lindrende sedering er etisk forsvarlig.

kl 09:45 - 10:15, Uforberedt på døden:
Når blir han frisk igjen? spør de pårørende. Når gamle blir innlagt på på sykehjem vil de ikke komme ut friske. Ansatte på sykehjemmet vil komme i situasjoner der de føler seg presset til å tilby behandling eller søke pasienten overført til sykehus, når sykdomsutvikling og komplikasjoner har tatt overhånd. Frarøver dagens samfunn pasient og pårørende muligheten til å være forberedt på døden?

kl 10:30 - 11:00, Ord på gullvekt - om forhåndssamtaler i sykehjem:
Dersom helsepersonalet får opplæring i hvordan de skal snakke sammen med pasienter og pårørende om forståelse av situasjonen, fremtiden og ønsker ved livets slutt, blir både pårørende og personalet mer fornøyd med kommunikasjonen. Stipendiat Irene Aasmul har forsket på feltet forhåndssamtaler.

kl 11:00 - 11:30, Palliativ behandling ved demens:
Deltar eldre med demens selv i siste kapittel av sin livshistorie? Eller er det slik at manglende kommunikasjonsevne og hukommelse gjør at vi som fagpersoner tar andre valg, og gjør andre vurderinger? Hvordan kan vi arbeide for å sikre et best mulig tilbud til denne gruppen?

Lunsj på palliasjonskonferansen

kl 12:30 - 13:00, Frivillighet som funker:
De demografiske fremskrivningene innebærer at behovet for frivillig innsats på helse- og omsorgsfeltet vil øke, fastslås det i NOU 2017:16. I over 20 år har stiftelsen TERMIK tilbudt hjemmebesøk til alvorlig syke, døende og deres pårørende. De har tilbudt besøk, våketjeneste og andre avtalte oppgaver ved institusjon er i 12 år. Deres modell nevnes spesielt i NOU-en. Har modellen overføringsverdi til resten av landet?

kl 13:00 - 13:45, Om å takle presset:
Hva skjer med pleierne som møter de aller vanskeligste skjebner, når tempoet i helsevesenet er skrudd merkbart opp, når kompleksiteten i sykdomstilfellene når nye høyder, samtidig som det ikke er tid til debriefing? Hvordan unngå å slite ut personalet, og bidra til å sikre rekruttering til noen av helsevesenets viktigste arbeidsplasser?

kl 13:55 - 14:20, Innovativ app sprer glede:
Snakk med bestefar om krigen og om fotball, var tipset fra Johanne Viksaas til pleierne på sykehjemmet. Det ga ideen til en digital minnebok, som er blitt et verdifullt samtaleverktøy på en rekke sykehjem. Nå har den lille gründerbedriften til Viksaas inngått en samarbeidsavtale med tech-giganten Atea. Hva er erfaringene fra brukerne av systemet?

Målgruppe for kurset

En konferanse for alle som arbeider med døende