Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 3+7Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Radisson Blu Hotel
          Troms, Tromsø
Kursadresse: Sjøgata 7, 9008 Tromsø (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 7 dager
Pris: 15.020

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 3+7. Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 190 kommuner, og 3.500 deltakere / 1.600 enkeltpersoner har vært / er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg".

Innhold:
Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene. Utdanningen tilbys av Fagakademiet, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) og Høgskolen i Innlandet (tidligere Høgskolen i Hedmark). Studiets tilsammen 8 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen. Modul 3 + 7 gir 15 studiepoeng, da modul 3 og 7 er slått sammen.

Formål:
Gi nåværende og potensielle ledere for virksomheter i brukerrettet helse- og omsorgssektor nødvendig kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å lede komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Gi deltakerne kompetanse som sikrer rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.


Studiets oppbygging og innhold:
Studiet består av ett emne på 15 studiepoeng, og går over ett semester. Emnet omhandler sentrale teoretiske modeller og anerkjente prinsipper for planlegging, styring og utvikling av kommunale virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten, med vekt på god resultatoppnåelse både i et produktivitets- og i et kvalitetsperspektiv.

Studiet er en sammenslåing av to emner fra «Årsstudium Lederutdanning innen helse- og omsorgstjenesten»:
• Modul 3: «Virksomhetens økonomistyring og kvalitetsutvikling» (7,5 stp) og
• Modul 7: «Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten» (7,5 stp).

Første samling (2 dager):
• Grunnleggende kommuneøkonomi
• Økonomistyring som lederfunksjon
• Planlegging og budsjettering
• Detaljbudsjettering og periodisering
• Kommunenes økonomireglement
• Resultatindikatorer for økonomistyring
• Økonomioppfølgning, kontroll og rapportering
• Kommune-stat-rapportering (KOSTRA)

Andre samling (2 dager):
• Kvalitetsutvikling i et organisasjonsutviklingsperspektiv
• Kvalitetsbegrepet og bruk av resultatindikatorer for kvalitet
• Rammeverk for kvalitetsutvikling i offentlig sektor Common Assessement Framework (CAF)
• Balansert målstyring
• Hvordan måle subjektiv og objektiv kvalitet
• Internkontroll
• Benchmarking som metode for utvikling av produktivitet og kvalitet. IPLOS m.v.

Tredje samling (3 dager):
• Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
• ISO 9001 - Internasjonal kvalitetsstandard for helsesektoren
• Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
• Risiko- og sårbarhetsanalyser
• Prosjektledelse ved utvikling og implementering av kvalitetssystem
• Registrering av avvik
• Forebygging av avvik
• Praktiske prosedyrer (PPS)
• Digitale verktøy for registrering og lukking av avvik
• Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
• Medvirkning til kvalitetsforbedring
• Løpende forbedring / Demings sirkel
• Ledelsens gjennomgang / resultatvurdering


Foreleser: Per Olav Lund

Per Olav er siviløkonom fra BI med spesialisering innenfor anvendt organisasjon og virksomhetsutvikling, og en master i offentlig ledelse fra Høyskolen i Hedmark. Han begynte i Østlandsforskning i oktober 2014. Han har lang erfaring fra kommune og sykehussektoren, bl.a. som rådmann i Våler kommune i 6 år og økonomisjef i Løten kommune (3 år). Han var økonomidirektør ved Ullevål universitetssykehus fra 2001 – 2005, og sentral i arbeidet med statlig overtakelse og etableringen av nye administrative styrings- og informasjonssystemer. Fra 1995 - 2001 arbeidet han med økonomi i Bydel Bjerke (Oslo kommune) og avsluttet som økonomisjef. Lund har lang erfaring i praktisk i tilrettelegging og anvendelse av styringsinformasjon, og kjenner kommunesektoren ansvarsområder godt.

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen hele bredden av helse- og omsorgssektoren.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Eksamen / sertifisering

En skriftlig hjemmeeksamen over 3 uker. Eksamensoppgaven kan besvares individuelt eller i gruppe. Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i besvarelsen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Velger du ikke ta eksamen, får du kursbevis for gjennomført modul.