Kontrollørkurs D7 Spesialkonstruert Løfteredskap - Teoretisk delKursarrangør: Quality Norway AS
Sted: Storefjell Resort Hotel
          Buskerud, Gol
Kursadresse: Golsfjellet, 3550 Gol (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Mandag - fredag
Varighet: 3 dager
Pris: fra 10.400

Vi tilbyr teoretisk del kontrollørkurs D7 Spesialkonstruert Løfteredskap i Brønn og Boring

Fra rapporten RISIKONIVÅ I NORSK PETROLEUMSVIRKSOMHET (RNNP)
som Petroleumstilsynet gav ut våren 2017 har vi sakset følgende om noen av de funn som er registrert innenfor kran- og løfteoperasjoner samt fallende gjenstander:
For faste innretninger observeres en nedgang i antallet innrapporterte hendelser
(både absolutt og normalisert) fra 2013 til 2014, men så en jevn økning i perioden 2014-2016, og en stor økning i antallet innrapporterte hendelser for året 2017.
Økningen er hovedsakelig knyttet til Løfteutstyr i boreområder, hvor en ser en tredobling i antall hendelser i forhold til 2016 og Offshore kran hvor en ser en dobling i forhold til 2016. Antall hendelser i høyeste energiklasse, D, har hatt en femdobling fra 2016 til 2017, og antall hendelser i kategori C har en dobling.

Dette viser at næringen igjen vil ha behov for å bli oppdatert på regelverk og kontrollprosedyrer for løfteutstyr i brønn og boring.

Kranteknisk Forening har utarbeidet Opplæringsplan for kontroll av spesial- konstruert løfteredskap i brønn og boring, D.7 og har siden høsten 2013 gjennomført kurs på dette utstyret for personell som har ambisjoner om å bli kontrollør, samt vedlikeholds personell og administrativt personell som er involvert i bruk og vedlikehold av dette utstyret.

Boreløfteredskap D.7 fremgår av NORSOK R002, vedlegg D1, D10 og tabell D8.
Det foreligger nå en revidert NORSOK standard, R-003N, (2017) Sikker bruk av løfteutstyr. Formålet med denne NORSOK-standarden er å gi krav og retningslinjer for å oppnå sikre løfteoperasjoner i petroleums- industrien. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.
Roller og ansvar, herunder roller ved løfteoperasjoner på boredekk fremgår av NORSOK R003 ,tillegg A, Roller og ansvar. Kurset er bygget opp for å tilfredsstille de roller som er involvert i det tekniske ved gjennomføring av løfteoperasjoner i brønn og boring. Hvilke stillinger om bord som ivaretar de overordnete rollene” Teknisk og operasjonell driftsstøtte” for løfteoperasjoner og ”Teknisk ansvarlig” for løfteutstyr, skal være beskrevet i lokalt tillegg. Rollen” Kontrollør løfteinnretning” ivaretas av en person som er godkjent som sakkyndig kontrollør i selskapets sakkyndig virksomhet eller annen ekstern sakkyndig virksomhet.

I tillegg vil Kranteknisk Forening fremheve at dette kurset også vil være viktig kompetanse for andre roller i organisasjonen. Dette gjelder vedlikeholdsledere, vedlikeholds personell, innkjøpere og andre i administrative funksjoner som har ansvar i forsyningskjeden, eller for vedlikehold eller kontroll av denne typen utstyr. De vil ha stort utbytte av å delta enten på hele, eller på den teoretiske delen, av kurset.
Kranteknisk forening vil arbeide for å få godkjent D7 som egen kontrollgruppe. Dersom denne godkjenningen blir blir gitt, vil den enkelte etter endt kurs med bestått teoretisk og praktisk prøve samt dokumentert tilstrekkelig relevant praksis etter søknad til et anerkjent landsdekkende register, få utstedt kontrollørbevis for den kontrollgruppe det er gjennomført og bestått prøve på.

Krav
For de som skal gjennomføre hele kurset og avlegge eksamen som kontrollør D.7, vil det være krav til alder, minimum 18 år ved kursets start, samt krav til gjennomført og bestått kontrollørkurs i Løfteredskap (G11).

Det er ikke satt spesielle krav til andre som ønsker å delta på hele kurset eller den teoretiske delen, men det vil være en fordel med god kjennskap til utstyret. Det er også en fordel at kursdeltagerne har god kjennskap til NORSOK R002 og R003.


Målgruppe for kurset:
Personell som ønsker å avlegge teoretisk og praktisk prøve for kontrollgruppe D.7 og personell som skal bekle rollen som Teknisk ansvarlig – boring. Kurset vil også være nyttig kompetanse for vedlikeholdsledere, vedlikeholds personell, innkjøpere og andre i administrative funksjoner som er involvert i denne type operasjoner


Eksamen/sertifisering:
Etter endt kurs med bestått teoretisk og praktisk prøve, og dokumentert tilstrekkelig relevant praksis, kan deltakerne etter søknad til et anerkjent landsdekkende register, få utstedt kontrollørbevis for den kontrollgruppe det er gjennomført og bestått prøve på.

Vis flere tilsvarende kurs: