Konferanse for skolesekretærer og kontoransatte i skoleverketKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Grand Hotel Terminus
          Hordaland, Bergen
Kursadresse: Zander Kaaes gt. 6, 5018 Bergen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 3.800

Kontoransatte har en viktig rolle for arbeidsmiljø, klima og omgangstone på skolen. De er bindeleddet mellom de ulike aktørene i skolesamfunnet og skolens ansikt utad

Samtidig som kontoransatte spiller en slik viktig rolle for arbeidsmiljø, klima og omgangstone på skolen, står han / hun ofte overfor krysspress av oppgaver som helst skulle vært ferdig dagen før.

Formål:
Være en årlig møteplass for faglig utvikling, inspirasjon og erfaringsutveksling. På årets konferanse vil du møte kolleger og høre interessante foredrag med temaer som:
• Praktiske konsekvenser av GDPR, dokumentåpenhet og saksbehandling
• Håndtere stress – å være tent uten å bli utbrent – kommunikasjon & relasjon

Program:

Dag 1: Forelesninger v/ Kurt O. Bjørnnes

Tema nr. 1 - kl. 09:30 – 11:45
Personopplysningsloven fra 2018 - Nye regler for behandling av personopplysninger (GDPR)
Skolesektoren behandler store mengder personopplysninger om barn, foreldre og andre. Fra 20. juli 2018 ble det innført nye - og skjerpede - regler om behandling av personopplysninger gjennom en EU-forordning: også kalt The General Data Protection Regulation (GDPR). Fra samme tidspunkt ble personopplysningsloven fra 2000 opphevet og erstattet av forordningen.

EU-forordningen har som hovedmålsetting å gi ytterligere beskyttelse til enkeltpersoner mot at opplysninger om dem blir samlet inn, brukt, bearbeidet, lagret og kanskje videreformidlet til andre uten at det skjer etter fastsatte regler.Det blir en praktisk gjennomgang av systematikken i det nye regelverket, begrepsavklaringer og hovedregler for behandling av personopplysninger. Vi skal også se på reglene om den behandlingsansvarliges ansvar og på reglene som gjelder for personvernombudets rolle og arbeid.

Tema nr. 2 - kl. 12:30 – 14:00
Ny forvaltningslov og konsekvenser for saksbehandling
Gjennom NOU nr. 5 2019, som ble lagt fram den 14.3.2019, blir det foreslått ny forvaltningslov. Forslaget til ny lov er ute på høring og høringsfristen er 2.12.2019.Deltakerne vil få en gjennomgang av forslaget til ny lov. Forslagene vil bli vurdert opp mot saksbehandlingen i skolesektoren.

Tema nr. 3 - kl. 14:15 – 15:15
Dokumentåpenhet i skolesektoren
Skolesektoren er underlagt offentleglova. Gjennomgangen vil sette søkelys på praktiseringen av loven når det gjelder dokumenter som inneholder personopplysninger om elever, foresatte og ansatte. Vi skal også ta for oss spørsmålet om den nye personopplysningsloven (GDPR) vil føre til redusert åpenhet. Vi skal også se på dokumentåpenhet når det gjelder dokumenter som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven og opplæringsloven.

Dag 2: Forelesning v/ Bianca Simonsen - Å VÆRE TENT UTEN Å BLI UTBRENT !
På denne dagen vil fokus være på DEG og den viktige jobben du gjør. Du vil oppleve ny kunnskap, gjenoppdage gammel kunnskap og utveksle erfaringer med de andre.
• Egenomsorg i hverdagen
• Kommunikasjon
Gode vaner og verktøy

• Relasjoner
Gode vaner og verktøy

• Hvem blir andre i møtet med deg?

Tilstedeværelse

Humor

Tilbakemeldinger/ anerkjennelse


Det blir to matnyttige dager med to utvalgte innledere som gleder seg til å øse av sin kunnskap og erfaring. Konferansen vil som alltid være et forum for:
• Faglig påfyll
• Energi, inspirasjon og et løft i hverdagen
• Nettverksbygging
• Refleksjon over egen rolle
• Mye latter og en god opplevelse!

Forelesere: Kurt O. Bjørnnes og Bianca Simonsen

Målgruppe for kurset

Kontoransatte i som jobber i skoleverket og tilstøtende områder der du må forholde deg til både interne og eksterne aktører.

Vis flere tilsvarende kurs: