Kommunikasjon og samarbeidKursarrangør: KLM-Lahnstein
Sted: Røde Kors Konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 4 dager
Pris: 2.400

Kurs/modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning på universitets- eller høyskolenivå. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitet/høyskolesystemet. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Høgskolen i Agder.

Mål:
Kurset tar for seg viktige sider ved kommunikasjon i arbeidslivet. Fokuset er rettet mot forskjellige former for kommunikasjon (eks: verbal, non-verbal) og relaterer det til hva som kjennetegner det gode arbeidsmiljø. Leders og medarbeiders ansvar for å bidra til gode kommunikasjonsprosesser vektlegges. Det vil bli gitt en gjennomgang av aktuelle lederverktøy. I dette inngår også en presentasjon av såkalte samtaleverktøy. Målet for kurset er at den enkelte deltager skal få bedre innsikt i og kunnskap om hvordan han/hun kommuniserer og samarbeider med sine omgivelser. Konkrete øvelsesoppgaver inngår som en del av kurset. Fokuset er rettet mot personlig bedre mestring i måten å omgås mennesker på arbeidsplassen.

Deltemaer som vil bli behandlet:
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper
• Grunnleggende teoriforståelse når det gjelder kommunikasjon og samarbeid
• Hva motiverer og hva de-motiverer på en arbeidsplass?
• Viktige psykososiale bakgrunnsfaktorer i jobbsamarbeidet
• Presentasjon av noen aktuelle kommunikasjonsmodeller
• Eksempler og erfaringer fra praksisfeltet
• Verdier, menneskesyn, holdninger og utvikling av en god organisasjonskultur
• Særskilt fokus på verdier som åpenhet, ærlighet, trygghet, tillit og respekt for andre
• Håndtering av usikkerhet, angst, frykt og utrygghet
• Kommunikasjon relatert til situasjonsbestemt ledelse
• Presentasjon av viktige ledelsesverktøy: aktiv lytting, ros og ris, delegering
• Presentasjon av aktuelle samtaleverktøy: den gode samtale, den vanskelige samtale, m.v.
• Hvordan kommunisere når viktige endringsprosesser står for døren?
• Hvordan kommunisere i stress-situasjoner?
• Hvordan kommunisere når arbeidsplassen er preget av et flerkulturelt mangfold?
• Hvordan kommunisere når konflikter er under oppseiling?
• Nærmere om whistle-blowing, trakassering og mobbing
• Paktiske råd og tips når det gjelder positiv forsterkning og løsningsorientert fokus
• Konkrete forslag til hvordan egen organisasjon kan gå videre i det å bli mer profesjonell i kommunikasjon og samarbeid

Undervisning
Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases i serviceledelse foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer).

Arbeidsmåter
Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.

Målgruppe for kurset:
Aktuelle kursdeltagere er ledere og medarbeidere i privat og offentlig sektor. Fokuset i undervisningen vil i hovedsak være rettet mot mellomleders og medarbeideres særskilte utfordringer når det gjelder å utvikle en god kommunikasjon og et godt samarbeid. For å fremstille seg til eksamen forutsettes det at kursdeltageren har studiekompetanse, eller godkjent realkompetanse.

Kursmateriell:
Obligatorisk litteratur
Einarsen, Ståle og Anders Skogstad: Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer Fagbokforlaget. Bergen 2004 Antall sider: 414.

Eksamen/sertifisering:
Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt
oppgave bestående av en teoridel og et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på
to eller tre studenter. Karakterer fastsettes etter gjeldende normer i høyskolesystemet.
Ved bestått eksamen tildeles kandidaten 5 studiepoeng

Se våre hjemmesider eller ta kontakt for vilkår.