Helsepersonelloven. Pasient- og brukerrettighetsloven.Kursarrangør: Fagakademiet
Sted: Scandic Hell
          Nord-Trøndelag, Stjørdal
Kursadresse: Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09.00 - 15.30
Varighet: 1 dag
Pris: fra 2.650

Helsepersonelloven. Pasient- og brukerrettighetsloven. Helse- og omsorgstjenesteloven De tre grunnleggende lovene som ligger til grunn for de ansattes arbeid i helse- og omsorgstjenesten, gjennomgås på ett og samme kurs!

Formål
Kurset skal klargjøre og bevisstgjøre deltakeren på hvordan man arbeider innenfor de rammer helselovgivningen setter.

Innhold
Kurset gir bred kunnskap om hvordan disse tre sentrale lovene innvirker på arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Kursdagen gir også teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten. Bevisstheten om betydningen av pasientens rettigheter og dermed ivaretakelse av brukermedvirkning vil være sentralt, dvs. bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter.

Innhold:
• Kort innføring i juridisk tenkning og metode: - hvordan forstå og bruke lovverket?
• Samspillet mellom de ulike lovene
• Forsvarlighetskravet
• Retten til helse- og omsorgstjenester
• Taushetspliktsreglene

Kursdagen gjennomføres med forelesninger, refleksjon, diskusjoner og erfaringsutveksling.

Målgruppe for kurset

Ansatte og ledere i helse- og omsorgstjenesten