HMS for verneombud og AMU-representanter kontor/butikk - nettkursKursarrangør: Simployer AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 8 moduler á ca.40 min + oppgaver
Pris: fra 3.990

Vi tilbyr nettkurs i HMS for verneombud og AMU-representanter for kontor og butikk. Lovpålagt opplæring og HMS-kompetanse. Kurset gir deg som verneombud eller AMU-representant i virksomheter som kontor og butikk, HMS-opplæringen du trenger i henhold til lovverket.

Innhold:
Kurset gir også overblikk og innføring i HMS-kravene til arbeidsgiver, samt innføring i hvordan gjennomføre arbeidet etter beste praksis. Praktisk HMS og arbeidsmiljøarbeid er ikke bare regler, rutiner, rapportering og kontroller. Det handler egentlig om å være en ansvarlig og kvalitetsbevisst leder "en vanlig dag på jobben". Dette kurset består av 5 timer e-læring og er et fleksibelt og økonomisk gunstig tilbud til deg. Innholdet i kurset tilsvarer 2-dagers kurs for verneombud og AMU-representanter innen kontor og butikk.

Kurset gir deg:
• Overblikk over HMS-regelverket
• Innsikt i hvilket ansvar og oppgaver som ligger til de ulike rollene i HMS-arbeidet
• Kunnskap om hvordan det praktisk og systematisk skal arbeides med HMS i virksomheten (internkontroll)
• Kunnskap om hvilke psykososiale, fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som fremmer og hemmer et godt arbeidsmiljø.
• Innsikt så du som verneombud eller AMU-representant blir i stand til å se, tenke og handle på en slik måte at helse, miljø, sikkerhet og velferd blir ivaretatt.
• Kunnskap om nytteverdien av systematisk HMS-arbeid i praksis

Om dette kurset:
Kurset er et fleksibelt læringstilbud som inneholder 5 timer e-læring fordelt på 9 ulike moduler. Hver modul er utviklet og presentert av hver sin fagekspert. Det har en pedagogisk oppbygging og er en kombinasjon av tekst, bilder, film, animasjoner og oppgaver, som skal sikre god læring. For optimalt læringsutbytte anbefaler vi å spre opplæringen ut over flere dager. Dette styrer du selv når du får tilgang til kurset.

Program:

Modul 1 - Arbeidsmiljøloven (40 min)
• Roller, ansvar og oppgaver i HMS
• Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
• Krav til arbeidsmiljøet
• Informasjon og drøfting
• Kontrolltiltak i virksomheten
• Varsling av kritikkverdig forhold
• Melding og registrering
• Arbeid av barn og unge
• Oppsummering og quiz
ved Ragni Myksvoll Singh, juridisk rådgiver HR og ledelse, Infotjenester AS

Modul 2 - HMS-kultur (20 min)
• Ledelsens rolle og ansvar
• Hva er god HMS-kultur
• Hvordan bygge og praktisere god HMS-kultur
• Oppsummering og quiz
ved Edvard Nesland, kursleder i HMS for Infotjenester AS, tidligere lederstillinger i privat og offentlig sektor

Modul 3 - Internkontroll (40 min)
• Aktuelle standarder, sertifiseringer og kvalifiseringer
• Internkontrollforskriften (omgang, arbeidsmåte og oppskrift samt punkt 1-8 i praksis)
• Oppsummering og quiz
ved Anne Sandtorp, HMS-rådgiver, Infotjenester AS

Modul 4 - Fysisk arbeidsmiljøfaktorer og ergonomi (30 min)
• Aktuelt lovverk
• Lys, støy og stråling
• Inneklima
• Verneinnretninger
• Fysisk krevende jobber
• Kjemikalhåndtering
• Ergonomi
• Muskelskjelettplager
• Tilrettelegging
• Oppsummering og quiz
ved Edvard Nesland, kursleder i HMS for Infotjenester AS, tidligere lederstillinger i privat og offentlig sektor

Modul 5 - Kjemiske og biologiske faktorer (30 min)
• Håndtering av kjemikalier og kjemisk eksponering
• Generelt om biologiske faktorer
• Kartlegging, risikovurdering og oppfølging
• Oppsummering og quiz
ved Anne Sandtorp, HMS-rådgiver, Infotjenester AS

Modul 6 - Beredskap (25 min)
• Førstehjelp
• Varsling, registrering og inmelding av personskader
• Beredskapsplan
• Industrivern
• Oppsummering og quiz
ved Anne Sandtorp, HMS-rådgiver, Infotjenester AS

Modul 7 - Sykefravær, håndtering og oppfølging (40 min)
• Aktuelt lovverk
• Misforståelser om sykemelding
• Når oppstår sykefravær og hva er sykefravær
• Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt
• Kontakt med lege, Nav og BHT i oppfølgingen
• Hvordan lage en god prosess for oppfølging
• Jobb i sykemeldingsperioden
• Oppfølging i ulike praktiske situasjoner
• Fravær fra arbeid ut over 12 måneder
• Oppsummering og quiz
ved Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse, Infotjenester AS

Modul 8 - Psykososialt arbeidsmiljø (30 min)
• Aktuelt lovverk
• Psykososialt arbeidsmiljø
• Strukturert arbeid med psykososialt arbeidsmiljø
• Konflikter, mobbing og trakassering
• Fremtidens arbeidsmarked
• Oppsummering og quiz
ved Sveinung Røseid, HR-rådgiver og konsulent, tidligere HR-manager i Orkla

Modul 9 - Rusmisbruk og spillavhengighet (35 min)
• Aktuelt lovverk
• Fakta, omfang og konsekvenser for arbeidsmiljøet
• Policy for rusmiddelbruk og spill
• Den nødvendige samtalen
• Hvordan skal arbeidsgiver tilby hjelp
• Oppsummering og quiz
ved Camilla Lynne Bakkeng, fagleder hos Akan kompetansesenter

Merk:
Arbeidsmiljøloven sier at arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte, i utgangspunktet 40 timer. Dersom partene finner det hensiktsmessig basert på en forsvarlighetsvurdering av kompleksitet og risikoforhold, kan de avtale en kortere opplæringstid. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, må partene i virksomheten rette seg etter det organisasjonene er blitt enige om. Infotjenester presiserer at den enkelte deltaker selv har ansvar for å avklare om dette kurset er tilstrekkelig for sin virksomhet.

Målgruppe for kurset:
Verneombud og AMU-representanter i kontor- og butikkvirksomheter, samt ledere som ønsker en grundigere innføring i HMS-arbeidet.

Eksamen / sertifisering:
Du får kursbevis når kurset er gjennomført, som dokumentasjon på opplæringen.