Fritidsbåtskipper D5L & D5L-A og Fiskebåtskipper klasse C



Kursarrangør: Båtsenteret
Sted: Rogaland, Haugesund
Rogaland
Kursadresse: Flathauggata 58 B, 5523 Haugesund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Kurset har hovedvekt på emnene navigasjon og navigasjonsinstrumenter, sjøveisregler, skipslære, sikkerhetsopplæring og motorlære. Eksamen består av skriftlige og muntlige/praktiske prøver.

Fartstid
Fartstid skal dokumenteres ved framleggelse av sjøfartsbok, fartsoppgave eller erklæring som er bevitnet av politi eller andre som må anses å ha kjennskap til den fartstid som søkes godkjent, jfr kval. forskr §4-2(13)d).

I attesten må det gå klart frem forhold rundt bruk og disponering (eierforhold/fast leieforhold), samt opplysninger om fartøyets størrelse og attestutsteders kjennskap til søker og hans fartstid. Bevitnelser fra nær familie godtas ikke.

Fartstidsalternativer:
Disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter i minst 3 år.

Disponert og brukt regelmessig et fartøy i minst 3 år, samt bestått godkjent praktisk utsjekk.

12 md. fartstid som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat, dvs D5 (kystskipper) eller høyere. Fartstid som godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat skal være opptjent i stilling med dekkstjeneste som omfatter brovakt, fortøyning, laste- og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer. Slik fartstid kan også opptjenes i sertifikatpliktige stillinger på flyttbare innretninger med eget fremdriftsmaskineri.

Helseerklæring
Det kreves en gyldig helseerklæring, som bekrefter tilstrekkelig godt syn, fargesyn og hørsel, samt allmenn helsetilstand. Erklæringen skal ikke være eldre enn ett år dersom ikke annen gyldighet er angitt. Mer om helsekrav finner du her.

World wide (D5LA)
Fritidsbåtskippersertifikatet kan bygges på med et tilleggskurs for utvidet fartsområde. Med det kan man føre en båt med bruttotonnasje på opptil 50 i uinnskrenket fartsområde (alle farvann).

Fiskebåtskipper klasse C
Fritidsbåtskipperkurset gir også rett til å søke om sertifikat for fiskeskipper klasse C. (Fiskebåter fra 10,67 meter - 15,00 meter)
Dette sertifikatet er påbudt fom 1998

Utstedelse av sertifikat
Søknad om fritidsbåtskippersertifikat sendes Sjøfartsdirektoratet. Søknadsskjema kan du laste ned her. Alle vedlegg til søknaden må være bekreftet rett kopi av offentlig myndighet. (Post, bank eller kopisentre er ikke offentlige kontorer).

Eksamen / sertifisering

Du må dokumentere bestått eksamen, tilstrekkelig fartstid og ha gyldig helseerklæring for å få et fritidsbåtskippersertifikat.

Du må ha bestått fritidsbåtskippereksamen fra et kurssenter som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Kurset skal dekke den teoretiske og praktiske opplæringen som kreves for å føre et fritidsfartøy i stor kystfart (inntil 25 nautiske mil utenfor det norske fastlandet, pluss området mellom Lindesnes - Limfjordens vestmunning og Karlskrona - Svinemünde.
Sertifikatet gir rett til å føre båter over 15 meter
(50 fot) begrenset oppad til 50 brutto.