Forebygging og håndtering av konflikterKursarrangør: KLM-Lahnstein
Sted: Røde Kors Konferansesenter
          Oslo
Kursadresse: Hausmanns gate 7, 0186 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 2 dager
Pris: 2.600

Vi tilbyr kurs i forebygging og håndtering av konflikter. Modulbasert mellomlederutdanning på høyskolenivå, et praktisk rettet kurs. Et tilbud i samarbeid mellom KLM-Lahnstein as og Universitetet i Agder. Mulighet for videreføring til studiepoeng i universitets-/høyskolesystemet.

Læringsutbytte:
Etter fullført emne skal studenten
• Ha kunnskaper om konfliktbegrepet og hva som kjennetegner en konflikt
• Ha kunnskaper om forhold i en jobbsituasjon som kan skape konflikter
• Ha kunnskaper om forskjellige konflikttyper
• Kunnskaper om formelle krav til godt arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven
• Kunne analysere hva som er konstruktiv uenighet og uønsket konflikt
• Ha en refleksjon om hvilke signaler i organisasjonen som er indikasjon
på at en konflikt er under oppseiling
• Ha en refleksjon over hvordan leder, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud skal
forholde seg til konflikter
• Ha en refleksjon over hva en konflikt gjør med mennesker som står
i en krevende konfliktsituasjon
• Ha en refleksjon over når en leder trenger ekstern profesjonell hjelp for å
mestre en krevende konfliktsituasjon
• Ha ferdigheter i hvilke tiltak som kan bidra til konfliktforebygging
• Ha ferdigheter i konkrete tiltak for konfliktløsning når konflikten er en realitet


Kort innholdsbeskrivelse
Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å forholde seg til krevende situasjoner og personer som kan ende opp i konflikter. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen i ansvaret for å skape grunnlag for det gode arbeidsmiljø som ledd i forebygging av konflikter. Det vil bli diskutert hva som kjennetegner forskjellen på den konstruktive uenighet og den destruktive konflikt. Medarbeiders formelle rettigheter i henhold til lov og avtaleverk tas opp til behandling. Konkrete forslag til hvordan en leder og en medarbeider bør ta opp den vanskelige saker står sentralt i kurset. Aktuelle råd og tips i den praktiske konfliktprosess vil bli belyst bl.a. ut fra den såkalte LØFT-metoden

Aktuelle delemner:
• Hovedproblemstillinger og sentrale begreper
• Konflikter som realitet i organisasjoner
• Lederansvaret i konflikthåndtering med fokus på grensesetting
• Medarbeiders og verneombudets rolle når en konflikt er under oppseiling
• Grensesnittet mellom den konstruktive uenighet og den destruktive konflikt
• Konflikttyper og konfliktkilder
• Kjennetegn på de typiske konfliktdynamikker når konflikt er en realitet
• Hersketeknikker, maktspill og negative subkulturer
• Whistleblowing, - når si ifra om klanderverdige forhold, arbeidsmiljølovens § 2-4
• Drøfting av lojalitetsbegrepet
• Stillingsvern og formelle rettigheter i den harde konfliktsituasjon
• Praktiske tiltak for forebygging av konflikter
• Hvordan praktisk håndtere de vanskelige situasjonene og de vanskelige personene
• Praktiske interveneringsteknikker i den manifeste konflikt
• Konfliktløsningsalternativer
• Bruk av ekstern 3. person som konfliktmegler
• Bruk av samtaleverktøy til hjelp i konfliktforebygging
• Praktisk bruk av LØFT-metoden som verktøy
• Hva gjør vi når den bilagte konflikten blusser opp igjen?

Målgruppe for kurset:
Aktuelle kursdeltagere er ledere i privat og offentlig sektor samt frivillige organisasjoner som ønsker å formalisere sin lederkompetanse. Kurset retter seg også mot medarbeidere som ønsker å gå inn i lederstillinger eller og ønsker å oppdatere seg på det aktuelle fagområdet.

Kursmateriell:
Obligatorisk litteratur:
• Ståle Einarsen og Harald Pedersen (2007). Håndtering av konflikter og trakassering I
arbeidslivet. Oslo: Gyldendal akademisk.
• Gro Johnsrud Langslet (2007). LØFT. Løsningsfokusert tilnærming til
organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. Oslo: Gyldendal akademisk
• Eget kompendium

For de som ønsker å ta eksamen:
Undervisning
Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete case i
konflikthåndtering foretatt i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Undervisningsomfanget ekvivalerer fire heldagskurs tilsvarende (8 timer x 4 dager = 32 timer). Kursets del 2 koster kr. 1 800,- i kursavgift, pluss en obligatorisk dagpakke kr. 450,- pr. dag, (som inkluderer
konferanselokaler, kaffe/te, rundstykker ved ankomst første dag, lunsj begge dager m.v.) Del 2 blir arrangert så snart det er minst 16 studenter som ønsker å gå videre med del 2 og eksamen. Dersom det ikke er nok studenter etter første kurs, arrangerer vi en ny del 1
og samler opp og arrangerer så del 2 og eksamen.

Arbeidsmåter
Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder på internett.

Eksamen/sertifisering::
Eksamen
Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen
med oppgitt oppgave bestående av a) en teoridel og b) et mini-case. Besvarelsen foretas
enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Bokstavkarakterer A – F, der F betyr ikke
bestått.

Se våre hjemmesider eller ta kontakt for vilkår.

Vis flere tilsvarende kurs: