Fagskole - Effektiviserings og forbedringsledelseKursarrangør: AOF Norge
Sted: AOF Fagskolen Stavanger
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: kl 17:00 - 21:00
Varighet: 330 timer
Pris: 400

Vi tilbyr fagskole i effektiviserings og forbedringsledelse. Dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse.

Innhold:
Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse som er i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen effektiviserings- og forbedringsledelse. Utdanningen vektlegger tema innen ledelse og økonomi, prosjekt- og kvalitetsledelse, kommunikasjon og omdømme i endring, og lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede. Dette er en nødvendig kompetanse i møte med utfordringer i forhold til konkurransekraft i et framtidig arbeidsmarked.

Utdanningstilbudets organisering og arbeidsform:
Utdanningen inneholder 4 teoriemner og 1 fordypningsemne. Utdanningen tilbys som et deltidsstudium over 4 semestre (2 år) og legges opp med ca. 5 samlinger pr. måned på kveldstid (kl 17:00 - 21:00). Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne.

Utdanningen består av følgende emner:

Emne 1 - Ledelse og økonomi:
• 1a. Studieteknikk
• 1b. Ledelse
• 1c. Økonomi

Emne 2 - Prosjekt- og kvalitetsledelse:
• 2a. HMS
• 2b. Kvalitetsledelse
• 2c. Prosjektledelse

Emne 3 - Kommunikasjon og omdømme i endring:
• 3a. Internkommunikasjon
• 3b. Media og eksternkommunikasjon
• 3c. Krisekommunikasjon
• 3d. Endringsprosesser og kommunikasjon

Emne 4 - Lærende organisasjoner, produksjonsstyring og verdikjede:
• 4a. Lærende organisasjoner
• 4b. Produksjonsstyring
• 4c. Verdikjede (Supply Chain Management)

Emne 5 - Fordypning i Effektiviserings- og forbedringsledelse:
• Studenten skriver fordypningsoppgave i selvvalgt tema som påfølges av muntlig eksamen.

Eksamen og sluttkompetanse:
Gjennomføre fordypningsarbeidet med etterfølgende muntlig eksaminering. Etter fullført og bestått eksamen utstedes det vitnemål. Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

Målgruppe for kurset:
Utdanningen passer for fagarbeidere eller andre som ønsker å tilegne seg formell kompetanse i å lede og ha andre roller i effektiviserings- og forbedringsprosjekter i virksomheter.

Opptakskrav:
• Opptakskravet er fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Søkere må dokumentere minimum to års arbeidserfaring (100% stilling). Læretid regnes ikke som arbeidserfaring, men som del av utdanningen.

Det kan også søkes om opptak med bakgrunn i realkompetanse. Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som en person har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid. Det er mulig for studenten å søke godskriving for et eller flere emner dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende NOKUT godkjente emner fra tidligere.