Digitalt NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygningerKursarrangør: Standard.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 3 timer
Pris: 5.400

Vi tilbyr Digitalt kurs i NS 3720 - Metode for klimagassberegninger for bygninger. Har du et mål om å bidra til å redusere klimabelastningen fra bygg?

Dette kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av standardens innhold og hvordan den kan benyttes i arbeidet med å vurdere og redusere klimagassutslipp knyttet til bygninger. Kurset har som mål å gjøre deg som bestiller, prosjekterende eller utførende i byggeprosjekter i stand til å komme videre med klimagassberegninger i praksis.

Kursbeskrivelse
Vi er inne i en krevende omstilling mot et lavutslippssamfunn. Byggebransjen er en sentral brikke i det grønne skiftet, og det stilles stadig strengere krav og forventninger til bygninger med lave klimagassutslipp. Beregninger av bygningsrelaterte utslipp har inntil nylig manglet en omforent metodisk standard for norske forhold. NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger ble utviklet for å gi aktører i byggebransjen en felles standard for beregninger av klimagassutslipp for bygninger.
Ved å benytte standarden NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger sikrer man at beregninger forankres i et faglig robust rammeverk som gir et pålitelig og solid beslutningsgrunnlag for utslippsreduserende tiltak.
NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger er en metodebeskrivelse med mye teori og det kan være behov for supplerende informasjon til hjelp i tolkning og forståelse av praktisk bruk og nyttepotensiale. Dette kurset sikter på å gi kursdeltagere en grunnleggende forståelse av standardens innhold og hvordan den kan benyttes i arbeidet med å vurdere og redusere klimagassutslipp knyttet til bygninger.

På dette kurset får du:
• En innføring i bakgrunnen for denne standarden, standardens formål og målgruppe
• God oversikt over standardens innhold
• En innføring i standardens nøkkelbegreper og hovedprinsipper
• Vite hvordan du kan ta standarden i bruk for å løse oppgaver som
• Dokumentere klimagassutslipp knyttet til et byggeprosjekt
• Redusere klimagassutslipp på en effektiv måte
• Sammenlikning av klimagassregnskap mot andre bygg eller referansebygg
• Poeng i MAT 01 i BREEAM eller andre målkrav
• Beslutningsstøtte til designvalg og materialvalg
• Eksempler fra virkelige byggeprosjekter med et utvalg av konkrete problemstillinger

Mål for kurset
Kurset vil:
• gjøre deg bedre kjent med innholdet, prinsippene og kravene i standarden
• gi deg kunnskap om av hvordan vi setter tall på miljøpåvirkningen fra byggeplass, materialer, energi og transport knyttet til bygget
• sette deg i stand til å bestille en klimagassberegning tilpasset ditt prosjekt
• gi deg bedre forståelse for hvordan vi kan minimere klimagassutslipp gjennom analyse av kritiske områder
• gjøre deg i stand til å komme videre med klimagassberegninger i praksis

Hvem er kurset for?
Kurset passer for alle aktører tilknyttet byggebransjen som ønsker grunnleggende kompetanse i bruk av NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger. Kurset er særlig relevant for byggherrer, arkitekter og entreprenører.