Den gode organisasjonskultur og samarbeidsmiljø - bedriftsinternt



Kursarrangør: AVOS Samhandling
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr dagsseminar for bedrifter om "Den gode organisasjonskultur og samarbeidsmiljø".

Innhold:

To hovedfokus for å skape en positiv og effektiv organisasjon:
• To hovedperspektiver som må være tilstede og virksomme i en organisasjon for
å skape en sterk og solid virksomhet.

Psykososialt arbeidsmiljø og mellommenneskelig samhandling:
• De positive konsekvensene av et godt psykososialt arbeidsmiljø for organisasjonen som sådan, og for medarbeidernes jobbtilfredshet og jobbutførelse.

Organisasjonskulturens innhold:
• Hvilke elementer og nivåer en organisasjonskultur består av

Verdier, holdninger og tradisjoner i en organisasjon
Viktigheten av:
• Bevisstgjøring og realisering av gode verdier i en organisasjon
• Konstruktive holdninger og hensiktsmessige tradisjoner i en organisasjon
• Forbedring av rutiner av prosedyrer i en organisasjon

Det gode interne samarbeidsmiljøet: ”støtteklima”:
• Holdnings og handlingsmønstre, hos medarbeidere og ledere, som i henhold til arbeidslivsforskning skaper et godt internt samarbeidsmiljø.
• Å gjøre hverandre gode: ”Plusskulturens” gode sirkel

Hvordan være en positiv og konstruktiv medarbeider:
• En type medarbeiderskap som skaper en konstruktiv intern samhandling
• En type medarbeiderskap som fungerer destruktivt, og må unngås
• Hvordan imøtegå negativ atferd blant medarbeidere på en konstruktiv måte

Teamwork: samarbeid i og mellom grupper
Viktige faktorer for å skape:
• Et godt samarbeid og en god kommunikasjon innenfor en gruppe / et team.
• Et godt samarbeid mellom grupper / teams generelt, inklusive et godt tverrfaglig samarbeid.

Den gode interne kommunikasjonen: dialogen:
• Holdninger og kommunikasjonsmønstre i dialogen
• Hvordan skape en god dialog: kommunikasjonsferdigheter i dialogen

Relasjoner og relasjonell atferd:
• Hvordan være en relasjonsbygger, og de positive effektene av gode relasjoner

Gruppearbeid:
• Om hvordan konkret forbedre det interne samarbeidet og den interne kommunikasjonen i de organisasjonene som gruppemedlemmene arbeider i.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

For medarbeidere og ledere i alle typer organisasjoner