De komplekse barnevernssakene - webinarKursarrangør: Fagfokus AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager

Vi tilbyr konferanse om de komplekse barnevernssakene som webinar. En konferanse om sakene som virkelig utfordrer barnevernstjenesten og samarbeidspartnere. De vanskelige sakene utfordrer barnevernet, psykisk helsetjeneste, oppvekstsektoren og politiet.

Litt om konferansen:
Det handler ofte ikke bare rette tiltak men ofte hvem som har mandat og ansvar, samt hvordan man undersøker og analyserer utfordringene. Dag 1 setter fokus på analyseverktøy og system for kritisk tenking. Dag 2 setter fokus på grenselandet mellom psykisk helsetjeneste og barnevern. Vel møtt til to ytterst praktiske dager som vil gi deg nye måter å jobbe på.

Program dag 1:
kl 10:00 - 11:30 De sammensatte og vanskelige barnevernssakene:
Vi starter dagen med å se nærmere på fellestrekk ved komplekse barnevernssaker, og sette fokus på viktigheten av kompetanse på analyse, hypoteser og bias. Det er av avgjørende betydning av de som arbeider i barnevernet lærer og vedlikeholder sin kompetanse om hvordan man bygger hypoteser, og arbeider systematisk for å bekrefte eller avkrefte disse. I tillegg ser foredragsholder på fallgruver som bias og nøytralitet.
- Judith van der Weele, Psykologspesialist

kl 11:30 - 12:30 Lunsjpause

kl 12:30 - 13:30 Vansker hos barn som kan skape uheldige familiesamspill:
Når barnets atferd gir grunnlag for bekymring, trekkes ofte konklusjoner for raskt og dessverre på feil grunnlag. Her ser foredragsholderne nærmere på de vanligste vanskene som barn har i komplekse saker. Dette er vansker som gjør det vanskelig for familien å fungere, og som igjen forsterker problemene. Vi ser på temperament, nevroutviklingsforstyrrelser, og alvorlige psykiske lidelser, samt hvordan dette påvirker samspillet i familien.
- Kjersti Karlsen, psykologspesialist

kl 13:50 - 14:50 Hvordan innhente og bearbeide informasjon til analysen:
Hva innhenter vi informasjon om, hvordan bearbeider vi den, og hvordan sikrer vi at vi har rett og tilstrekkelig informasjon til analysen. Judith og Kjersti går gjennom kulturelle vurderinger, informasjon om barn og foreldre. I tillegg presenterer de hjelpeverktøy for kritisk refleksjon og analyse. Det benyttes refleksjonsoppgaver og eksempler fra barnevernstjenesten for å belyse fagstoffet.
- Judith van der Weele, Psykologspesialist
- Kjersti Karlsen, psykologspesialist

kl 15:10 - 16:00 Kongsberg kommune tenker nytt i møtet med komplekse barnevernssaker:
Kongsberg kommune har vært gjennom en omleggingsfase i tråd med prinsippene Judith og Kjersti har brukt dagen på. Her forteller de hva de har gjort, hvordan de har fått staben til å trekke i samme retning, og hvilke forskjeller de opplever i måten å jobbe på før og nå, samt hvilke opplevde resultater de har hatt etter omleggingen til systematisk kritisk tenking.
- Trine Raknes, Barnevernkonsulent
- Hanne Thorberg, Nestleder

Program dag 2:
Dag 2 -Tema: BUP eller barnevern:
I grenselandet mellom barnevern og psykisk helse, er et godt samarbeid en nødvendig forutsetning for et godt tilbud. Selv om fagutøverne på begge fronter som regel gjør sitt beste, oppleves det imidlertid alt for ofte at uklare mandater og ulikt syn på bakgrunnsproblematikk stikker kjepper i hjulene for et godt og effektiv samarbeid. Det er også en utbredt oppfatning blant barn og foreldre at tilbudet mellom BUP og barnevern er svært personavhengig. Dag 2 fokuserer på nettopp disse problemstillingene?

kl 09:00 - 09:30 Barnevernets mandat i skjæringspunktet mellom barnevernstjenesten og psykisk helse:
Barnevernet opplever ofte at spesialisthelsetjenesten har en avventende holdning til å involvere seg for spørsmål om omsorgssvikt er avklart. Avdelingsdirektør i Bufdir åpner dagen med å se nærmere på ansvarsområdet til barnevernet i gråsonelandet mellom psykisk helse og barnevern.
- Kjetil Andreas Ostling, divisjonsdirektør

kl 09:45 - 11:30 Stillasbyggere i gråsoneland:
Stillasbyggerne står på barrikadene for å hjelpe barn i gråsonen mellom barnevern og psykisk helse. De jobber tett med barnevernstjenesten og psykisk helsetjeneste med å smøre maskineriet, og for å bryte ned barrierer mellom ulike tjenesteytere. I dette innlegget vil de bruke en kombinasjon av teori og ferdighetstrening for å vise hvordan samarbeid mellom ulike tjenester kan gjøres mer effektivt. Vi inviterer deltakerne til å være med på ferdighetstreningen i et konferanseinnlegg litt utenom det vanlige.

kl 11:30 - 12:30 Lunsjpause

kl 12:30 - 14:00 Helt - ikke stykkevis og delt:
Hva gjør vi med de komplekse barnevernssakene? Her tar vi opp tråden fra de andre og avrunder konferansen med praktiske eksempler om hva som er viktig i møtet med de komplekse barnevernssakene.
- Rebecca Ervik-Jeannin, Psykologspesialist / Spesialrådgiver avdeling ungdom

kl 14:00 - 14:15 Oppsummering og avslutning:
Takk for denne gang og vel hjem!

Målgruppe for kurset:
Fagfokus sine konferanser er åpen for alle