Billedkunstutdanning på deltid (2 år)Kursarrangør: Nydalen Kunstskole AS
Sted: Nydalen Kunstskole
          Oslo, Nydalen
Kursadresse: Gjerdrumsvei 17, 0484 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Mandager og tirsdager, kl 18:00 - 21:30
Varighet: 2 år
Pris: 19.500 pr semester

Vi tilbyr 2-årig billedkunstutdanning 2 kvelder i uken. En solid utdannelse innenfor maleri og tegning med fokus også på din personlige utvikling som menneske og kunstner.

I motsetning til de fleste kunstfagskoler hvor utdannelsen omfatter tverrfaglige kunstformer er utdannelsen ved Nydalen Kunstskole utelukkende rettet mot tegning og maleri. Vår faglige forankring ligger både i det figurative og det abstrakte, hvor skolen vektlegger forståelse for sammenhengen mellom begge. Vi skiller oss også fra tradisjonell kunstutdanning ved at vi i større grad integrerer den enkeltes historie og uttrykksbehov i den kunstneriske prosessen.

Vi ønsker at du skal bringe dette med deg inn i ditt arbeid som billedkunstner og at det skal bli synlig både i den kunsten du lager og gjennom holdninger og atferd. Vi ønsker å gi deg den kompetanse som er nødvendig for å starte som utøvende billedkunstner, eller den tilleggskompetanse som er nødvendig for å utvikle deg videre i andre yrkesretninger.


Faglig innhold:
Skolen har som målsetning å utvikle både det kunstneriske og det menneskelige. Vi tror at kunst og menneske henger sammen, at vi oppnår større resultater ved å utvikle flere sider enn det rent faglige. Kunst skapes ikke av teknisk eller håndverksmessig evne og forståelse alene, den skapes av en indre nødvendighet hos den enkelte. Vi legger stor vekt på at lærernes skal «se» den enkelte og utvikle det potensialet som bor i hver enkelt student. Skolen har utviklet en pedagogikk og undervisning som kan sammenfattes i tre hovedfelt: (For mer informasjon se siden Pedagogikk og undervisning.)

Teori og faglig forståelse:
”Det kunnskapsrike menneske.” I kunsten finnes det et alfabet, noen helt grunnleggende byggesteiner som alt annet springer ut av. Vi kan godt si at dette er klassiske prinsipper. Disse prinsippene er i seg selv abstrakte og danner grunnlag for både en abstrakt og en figurativ billedforståelse. Vi bruker både abstrakte og figurative innfalsvinkler slik at du får en god forståelse for sammenhengen mellom det figurative og abstrakte. I tillegg til innsikt i teori, fag og i andre kunstneres verk, er idéhistorisk forståelse viktig. Gjennom å forstå historien forstår du deg selv.

Sansning og uttrykksevne:
”Det musiske menneske.” Evne til å gjøre noe på en følsom og uttrykksfull måte, evne til å uttrykke egne temperamenter. Kunst er således mer enn teori og fag, det er derfor avgjørende og balansere den faglige prosessen opp mot det som kalles den musiske siden av det skapende. Det er når du får nærhet til materialene, til stoffet og flaten, opplever linjene som mer enn beskrivende og gråtoner og farger som klangmessige sammenhenger at kunsten får liv.

Indre billedverden og kunstnerisk innhold:
”Det bevisste menneske.” Forståelse av egen historie og egne verdier danner grunnlag for bevisste kunstneriske valg. Det er når vi kobler den faglige og teoretiske læringen sammen med sansning og din indre billedverden at kunsten får helhet og dybde. Gjennom dette arbeidet lærer du å sette kunnskap og livet inn i en felles prosess som skaper mening og utvikling.


Fagplan:

1. år første semester Opplevelse, eksperimentering, erfaring. Det første semesteret er det bevisstgjøring av den enkeltes sanseopplevelser og evne til å uttrykke dette som står i fokus. Elevene får en innføring i kunstens grunnleggende elementer som: Tegning og sansning, komposisjon og uttrykk, tekstur og flatebehandling, fargeteoretiske virkemidler og fargens språk samt utvikling av egen billedverden.

1. år andre semester Dypere teoretisk innføring i lys- og fargeteori, form og rom og abstraksjonsprosesser. I tillegg legges det vekt på intuitive maleprosesser, bevisstgjøring av eget kunstnerisk språk og fortolkning av samtiden. Den siste delen av semesteret er det arbeidet med første års hovedoppgave som har hovedfokus. Året avsluttes med forberedelser til, og gjennomføring av en utstilling i skolens lokaler.

2. år første semester Her økes den figurative forståelsen gjennom aktstudier i tegning og maleri, samt de språklige mulighetene i komposisjon og figurativ fortelling. Dernest er det en utvidelse av det personlige uttrykk: sansenes møte med teknisk utforsking av akrylens egne iboende muligheter. Det fokuseres nå på arbeider med flate, stoff og farge, billedoppbygging og komposisjoner i det abstrakte formspråket. Gjennom hele semesteret integreres faglige erfaringer i egen billedverden, og i bevisstgjøringen av egen intensjon og tematikk.

2. år andre semester Semesteret starter med fokus på fargespråk og fargesymbolikk. Deretter på tegning og maleri som samtidsorientert uttrykk, der det todimensjonale brytes opp og møter rommet som linje, form, objekt og maleri. Det blir så et utvidet møte med aktmaleri, denne gangen med fokus på abstraksjonsprosesser. Til slutt tas elevene med på en reise der intuitivt arbeid og refleksjon bygger opp til hovedoppgaven og den enkeltes kunstprosjekt. Andre år avsluttes med utstilling av hovedoppgavene.

Etter å ha fullført de 2 første årene får du vitnemål for fullført billedkunstutdanning. Etter endt utdanning kan du velge å gå videre til et av påbygningsprogrammene våre: det 1-årige fordypningsstudiet eller til Personlig Kunstutvikling.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker billedkunstutdanning

Opptaksvilkår:
• En grunnleggende verdi hos Nydalen Kunstskole er at alle skal få muligheten til å utvikle sitt kunstneriske potensial, og at manglende formell utdannelse og kompetanse ikke skal stå i veien for dette. Alle kan søke opptak hos oss. De som ikke har malt før må ta et innføringskurs, for eksempel ”Kreativt maleri” som går over en weekend eller 5 ganger. I tillegg legger vi vekt på søkerne er motivert og har som hensikt at utdannelsen skal være noe mer enn en fritidssyssel.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer bruk av vanlige materialer, men ikke lerret og spesialfarger for de som måtte ønske å bruke dette.