ADK 1 Sertifiseringskurs - bedriftsinterntKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 10 dager
Pris: Avtales

I henhold til NORVARs VA - Norm skal minst en person i grøftelaget dokumentere ADK Sertifikat. Kravet gjelder både ansvarlig for grøfta og for rørlegging. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne en opplæring som kvalifiserer til lederansvar i grøft basert på krav i ADK-ordningen.

Innhold:
Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren
Delmål 2 - Rørmaterialer
Delmål 3 - Bygging av vann- og avløpsanlegg
Delmål 4 - Etablering av rørgrøft
Delmål 5 - Rørlegging
Delmål 6 - Nivellering og laserbruk
Delmål 7 - Montering av kummer og gategods
Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen
Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet
Delmål 10 - Lover, forskrifter og standarder
Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg
Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll
Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (no dig)
Delmål 14 - Renovering av ledningsnett
Delmål 15 - Praktiske øvelser

• Skriftlig eksamen 4 timer (Ta kontakt ved lese- og skrivevansker)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
• Kunne utføre praktisk rørlegging i grøfter
• Kunne foreta koplinger til eksisterende ledninger
• Kjenne til sikkerhets- og miljøkrav for arbeid i grøfter og kummer
• Kunne foreta prosjektering og ledelse av mindre jordrenseanlegg
• Kunne foreta enkle nivellement og kontrollfunksjoner
• Kjenne til kvalitetssikring av VA-ledninger og bruk av sjekklister og kontrollskjemaer
• Kunne foreta prosjektering og ledelse av mindre anlegg bygd etter prinsippet grunne ledninger

Undervisningsform:
Samlinger med forelesning og gruppeoppgaver. Løsning av litt hjemmeoppgaver i periodene mellom de enkelte samlingene.

Kursgjennomføring / praktiske opplysninger:
Kurset er på totalt 105 undervisningstimer, og gjennomføres over 3 samlinger, som en kombinasjon av teori og praksisundervisning, samt noen enkle hjemmeoppgaver. Norsk Fagskole har egen opplæringsbil (skapbil) som er spesialinnredet og meget godt utstyret for praksis til ADK 1 kurs.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Maskinentreprenører, rørleggere og kommunalt ansatte som skal legge stikk og eller hovedledninger i grunnen, eller som skal lede og kontrollere slikt arbeide.

Opptakskrav for ADK 1 kurs:

Alternativ A:
3 års praksis i anleggsrørlegging, dvs. legging av vann og avløpsrør i grunnen.

Alternativ B:
Har bestått fag-/ svenneprøve innenfor:
1 - Rørleggerfaget og 1 års praksis i anleggsrørlegging
2 - Anleggsmaskinførerfaget og 1 års praksis i anleggsrørlegging
3 - Fag relatert til Bygg og anlegg (eller tidligere tilsvarende varianter) - og 1 års praksis i anleggsrørlegging.

Alternativ C:
Ingeniør / Tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg og 1 års praksis i VA-faget.

Alternativ D:
Det er anledning til å gjennomføre ADK- kurset uten at man har tilstrekkelig godkjent praksis. ADK- sertifikatet utstedes da når tilstrekkelig praksis blir dokumentert. Denne dokumentasjonen må skje innen en periode på 4 år etter gjennomført kurs.

Eksamen / sertifisering:
Kompetanse / kursbevis / sertifikat:

Styringsgruppen for ADK utsteder:
• ADK 1-sertifikat ved bestått eksamen og godkjent praksis / utdanning

Norsk Fagskole utsteder:
• Kursbevis ved Bestått eksamen og godkjent praksis / utdanning
• Eller bekreftelsesbrev som sier noe om at ADK-kurset er gjennomført uten utstedelse av sertifikat av ulike grunner

Vis flere tilsvarende kurs: