Regnskapskurs i Nettkurs og nettstudier

I kategorien regnskap finner du kurs og opplæring innen regnskapsføring i hele landet. Både bedrifter og privatpersoner har god bruk for kompetanse innen regnskapsføring. Her finner du kurs i regnskap både for nybegynnere og viderekommende. Temaer i slike kurs er alt fra; anbudsforutsetning, enhetspris kalkyle, kapasitetsberegning, timepriskalkyle, prosjektregnskap, rammebetingelser til regnskapens ABC. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Visma eAccounting Modul Regnskap - nettkurs

Vi tilbyr Visma eAccounting Modul Regnskap som nettkurs. Vi tar opp temaer som registrering av bilag, avstemming av bank, kostnadsbærere, avskrivning, oppfølging av reskontroposter og rapportering. Kurset foregår online med kursholder, du kan stille spørsmål underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 08.10.2015 3 timer 1.490 kr

Visma Enterprise Fakturering - Internfakturering - nettkurs

Fra 2015-versjonen er det lagt til rette for EHF-format også på internfaktura til fakturabehandling i samme selskap/andre selskaper i samme installasjon. Dette muliggjør bruk av profiler i Fakturabehandling i større utstrekning og mer fleksibelt enn tidligere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 3 timer 2.700 kr

Bilagsmaler og tips & triks i bilagsregistrering - nettkurs

Dette er kurset for de som ønsker å effektivisere bilagsføringen i Mamut Business Software. Fra og med versjon 16 av Mamut Business Software ble funksjonaliteten for bilagsmaler kraftig forbedret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 time 1.290 kr

Hvitvaskingsreglene - nettkurs

Hvitvaskingsreglene pålegger regnskapsførervirksomheter å treffe nødvendige tiltak for å sikre at ansatte og andre medarbeidere er tilstrekkelig kjent med de plikter som gjelder for rapporteringspliktige.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.500 kr

Årsoppgjør for jord- og skogbruk - nettkurs

Ved å delta på dette kurset vil du få en grundig gjennomgang av det regelverket som gjelder ved utarbeidelse av årsoppgjør med ligningspapirer for primærnæringen. Vi gjennomgår oppbygging av kontoplan og hva som må kontrolleres og dokumenteres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

MVA 2015 - Ofte stilte spørsmål - nettkurs

Kursets hovedfokus er ulike spørsmål om MVA som rettes til NARFs fagsupport, og som dekker mange aktuelle områder innen MVA-faget. Kurset gir deg også overblikk over aktuelle emner og nyheter innen MVA.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

Årsoppgjør for AS - del 3: Noter og årsberetning for små foretak

Målsetningen med kurset er at du skal bli i stand til å avlegge et årsregnskap med høyt kvalitetsnivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.900 kr

Regnskapsføring av finansielle instrumenter - nettkurs

Noen finansielle instrumenter er enkle, mens andre er komplekse og risikofylte. Kurset gir en innføring i de mest vanlige finansielle instrumentene, hvordan de virker og hvordan de skal finne veien inn i regnskapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.900 kr

Bokføringsreglene fra A til Å - nettkurs

Riktig bokføring er fundamentet for korrekt årsregnskap, ligningsoppgaver, rapportering av merverdiavgift mv. Alle norske foretak som har regnskapsplikt og/eller plikt til å levere næringsoppgave eller omsetningsoppgave skal følge bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

Utbytte og konsernbidrag - nettkurs

Kurset tar for seg de grunnleggende og viktigste tema innenfor området utbytte og konsernbidrag, herunder utbytte på grunnlag av mellombalanse. Du vil blant annet få svar på hva som menes med forsvarlig egenkapital og likviditet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.100 kr

Grunnopplæring: Innføring i bransjestandarder GRFS - nettkurs

Kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram). Kurset gir en god innføring i de nye bransjestandardreglene: Ny god regnskapsføringsskikk som trer i kraft fra 01.01.2015.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 750 kr

Grunnopplæring: Innføring i MVA - nettkurs

Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 750 kr

Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet - Nettkurs

Flere og flere næringsdrivende velger å etablere virksomhet i aksjeselskaps form. Fradragsregler og andre skattemessige fordeler kan gjøre dette mer interessant enn det tradisjonelle enkeltpersonforetaket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

Effektivt årsoppgjør - nettkurs

Kurset gir deg gode tips og innspill på hvordan gjennomføre et effektivt årsoppgjør. Sjekklister vil gjennomgås og tips og råd rundt disse vil vies stor oppmerksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 600 kr

Grunnopplæring: Avstemming i praksis - nettkurs

Kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 750 kr

Fordringer og varelager i årsoppgjøret - nettkurs

Dette kurset fokuserer på de skatte- og regnskapsmessige vurderinger ved utarbeidelse av årsoppgjøret, med særlig fokus på fordringer og varelager. Det vises ved hjelp av eksempler hvordan dette føres i de utvalgte skjema.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1,5 dag 900 kr

Røde flagg i regnskapet - nettkurs

Finansregnskapet er den viktigste informasjonskilden for eksterne beslutningstakere (potensielle eiere, kunder, leverandører mv.). For daglig leder og styrerepresentanter, vil også finansregnskapet være en viktig informasjonskilde.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.500 kr

Fra passiv bokføring til aktiv økonomistyring - nettkurs

Er regnskapsførers rolle bare å sørge for at den løpende bokføringen blir ivaretatt med hensyn på regelverk og tidsfrister, eller etterspør de fleste SMB-bedriftene egentlig noe mer fra oss?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.900 kr

Årsoppgjør for AS - del 1:Vurderinger og dokumentasjon - nettkurs

En stadig større del av arbeidet i årsoppgjørsprosessen er knyttet til de ulike vurderinger vi må gjøre, ofte i samarbeid med kunden, for at vi skal kunne øke regnskaps- og rapporteringskvaliteten i årsoppgjørsarbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.900 kr

Regnskapsføreruttalelsen - nettkurs

Brukere av årsregnskapet vil ha nytte av å få bekreftet at regnskapsfører har fulgt lov, forskrifter og god regnskapsføringsskikk ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapsføreruttalelsen bekrefter dette, og for leseren av uttalelsen innebærer dette trygghet for kvalitet i utarbeidelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 600 kr

Grunnopplæring: Innføring i bokføringsreglene - nettkurs

Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 750 kr

MVA over landegrensene - nettkurs

Kurset tar for seg internasjonal varehandel og handel med fjernleverbare og stedbundne tjenester over landegrenser. Kurset gjør deltakerne i stand til å forstå hovedreglene for merverdiavgift ved grenseoverskridende transaksjoner og foreta korrekt avgiftsbehandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

Grunnopplæring: Grunnleggende regnskapsforståelse - nettkurs

Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 750 kr

Konkurs - nettkurs

Kurset gir en oversikt over sentrale problemstillinger som oppstår ved insolvens. Det tas sikte på å styrke forståelsen av insolvensens konsekvenser, både for skyldner og kreditorene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

Grunnopplæring: Grunnleggende MVA-regler - nettkurs

Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram). Merverdiavgift er en avgift som skal beregnes og betales ved salg av alle varer og tjenester, hvis det ikke finnes spesielle unntak.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 750 kr

Risikostyringsforskriften - nettkurs

Kurset fokuserer på hvordan vi praktisk skal innordne oss i regnskapsbyrået for å sikre god kvalitet, både når det gjelder interne forhold og arbeid for kundebedriften. Helt sentralt står hvordan vi skal tenke vesentlighet i det vi utfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

Ny god regnskapsføringsskikk - nettkurs

Bransjestandardutvalget har kommet med en ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) som skal erstatte de standardene vi nå har hatt i en årrekke (GRFS 0 Allment om regnskapsføringsoppdrag, GRFS 1 Bokføring og årsoppgjør, GRFS 2 Lønn og GRFS 3 Fakturering).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

Grunnopplæring: Introduksjon - nettkurs

Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium gratis kr

Næringseiendom - nettkurs

Regelverket knyttet til næringseiendom med hensyn til regnskap skatt og merverdiavgift er omfattende, komplisert og under kontinuerlig endring. Velges de mest optimale løsninger vil de beløpsmessige konsekvensene for den næringsdrivende ofte kunne være betydelige.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

Årsoppgjør for AS-del 2:Skatteberegning og likningsoppgaver Nettk

En stadig større del av arbeidet i årsoppgjørsprosessen er knyttet til de ulike vurderinger vi må gjøre, ofte i samarbeid med kunden, for at vi skal kunne øke regnskaps- og rapporteringskvaliteten i årsoppgjørsarbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.900 kr

Anleggskontrakter i årsoppgjøret - nettkurs

Vi tilbyr kurs i anleggskontrakter i årsoppgjøret. Kurset fokuserer på regnskaps og skattemessige vurderinger av anleggskontrakter i forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjøret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 600 kr

Grunnopplæring: Innføring i risikostyringsforskriften - nettkurs

Dette kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 750 kr

Nøkkeltall i analyse og rapportering - nettkurs

Gode nøkkeltall skal på mange måter bidra å gjøre en helhetlig økonomisk helsesjekk av en virksomhet. Nøkkeltallene skal rette oppmerksomheten mot det vesentlige og gi reelle forbedringssignaler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.900 kr

Praktisk innføring, gjennomføring av skattefri omdanning-nettkurs

Kurset har som målsetting å gi oversikt over de skatte- og selskapsrettslige regler vedrørende omdanning av enkeltpersonforetak og NUF til aksjeselskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 1.500 kr

Regnskapsføring av valuta - nettkurs

Mange foretak er eksponert for kurssvingninger i utenlandsk valuta. Kurset vil drøfte problemstillinger knyttet til regnskapsføring av valuta. Målet er å gi innsikt i regnskapskravene i regnskapsloven og NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 600 kr

Tilrettelegging til årsoppgjøret - nettkurs

Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides. Med praktiske eksempler viser vi hvordan man dokumenterer de enkelte regnskapspostene, periodiserer og kontrollerer disse slik at grunnlaget for det påfølgende årsoppgjør blir så korrekt som mulig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

Grunnopplæring: Innføring i avstemming - nettkurs

Kurset er en del av vårt nye konsept Grunnopplæring (tidligere kalt Medarbeiderprogram). Ved å delta på kurset for du en innføring i hva avstemminger er, hvorfor skal vi avstemme og hva skal avstemmes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 750 kr

Årsoppgjør for AS -del 4:God regnskapsskikk for små foretak nettk

En stadig større del av arbeidet i årsoppgjørsprosessen er knyttet til de ulike vurderinger vi må gjøre, ofte i samarbeid med kunden, for at vi skal kunne øke regnskaps- og rapporteringskvaliteten i årsoppgjørsarbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.900 kr

A-ordningen - erfaringer og praktiske utfordringer - nettkurs

A-ordningen ble innført fra 1. januar, med første innrapporteringsfrist 5. februar. Vi opplever at mange har spørsmål rundt praktiske utfordringer, noe vi ønsker å ta opp i dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 1.900 kr

Entreprenørbransjen - nettkurs

Kurset vil gi deg godt innblikk i sentrale områder i det omfattende og komplekse regelverket knyttet til entreprenørbransjen med hensyn til regnskap, skatt og merverdiavgift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

Nyheter i GRFS - nettkurs

Gjeldene fra og med 01.01.2015 er det innført en ny bransjestandard her i landet som erstatter de 4 som gjaldt tidligere. For en ekstern regnskapsfører vil det være avgjørende å sette seg godt inn i innholdet i den nye standarden for god regnskapsføringsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.500 kr

Driftsmidler og avskrivninger i årsoppgjøret - nettkurs

Dette kurset fokuserer på de skatte- og regnskapsmessige vurderinger ved utarbeidelse av årsoppgjøret, med særlig fokus på driftsmidler og avskrivninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 600 kr

Årsoppgjøret - utvalgte emner - nettkurs

Dette kurset tar for seg sentrale emner i årsoppgjøret i tillegg til at det gis tips om hvordan et effektivt årsoppgjør bør planlegges og gjennomføres. Dette kurset består av 4 deler som også kan kjøpes som separate nettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.300 kr

Konsernregnskap - nettkurs

Kurset gir inngående kunnskap om reglene for utarbeidelse av konsernregnskap og viser teknikkene for gjennomføring ved hjelp av regneark.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

Forstå ditt regnskap – grunnlaget for god økonomi - nettkurs

Kurset er laget for deg som ønske en grunnleggende innføring i regnskapets verden. Kurset er laget på en slik måte at begrepene i regnskapet forklares på en best mulig pedagogisk måte. Kurset bruker grafikk og animasjoner for å illustrere sammenhenger på en best mulig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 750 kr

Prosjektregnskap - nettkurs

Målsetningen med kurset er at du skal kunne legge opp rutiner sammen med dine kunder som sikrer at du både ivaretar hensynet til gode bokføringsrutiner, dokumentasjon og riktig rapportering i likningspapirene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.950 kr

God likviditetsstyring - nettkurs

En del bedrifter sliter med økonomien pga dårlig styring og manglende likviditet kanskje på tross av potensielt god lønnsomhet. I dette kurset ser vi på sentrale elementer i likviditetsstyringen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 2.900 kr

E-kurs: Fordelsbeskatning av fri bil

Regelverket rundt fastsettelse av fordel fri bil er detaljerte og omfattende. Det er ikke alltid lett å avgjøre om det skal fastsettes en fordel og hvor stor denne fordelen skal være.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 60 minutter 790/850 kr

E-kurs - Mva - hovedprinsippene i justeringsreglene fast eiendom

Få en grunnleggende forståelse av innholdet i justeringsreglene for fast eiendom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 790/850 kr

E-kurs - Bokføringslovens krav til dokumentasjon av kjøp og salg

Kurset er laget som en del av et innføringskurs i bokføringsloven. Kurset går gjennom bokføringsforskriftens kapittel 5-1, 5-2 og 5-5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 60 minutter 790/850 kr

E-kurs - Anleggsmidler - Varige driftsmidler

For mange selskaper utgjør de varige driftsmidlene en vesentlig del av eiendelene. Ulike regnskapsmessige behandlinger gir muligheter for å påvirke både resultat og egenkapital.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1190/1290 kr

E-kurs - Merverdiavgift ved viderefakturering

Kurset gir deg tips og råd for å håndtere merverdiavgiften korrekt ved viderefakturering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 50 minutter 790/850 kr

E-kurs: Fradragsrett for inngående mva.

Alle som konterer bilag må ta stilling til hvordan den inngående merverdiavgiften skal behandles og dette kurset gir en praktisk gjennomgang av de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 60 minutter 790/850 kr

E-kurs - Fradragsrett for tap på fordringer

Når er tap på fordringer fradragsberettiget? Før et tap på fordringer kan fradragsføres må det foretas en rekke vurderinger. Dette gjelder både på skatte- og merverdiavgiftsområdet. Regnskapslovgivningen stiller også krav om at virksomheten skal vurdere verdien på fordringene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 790/850 kr

IT-basert regnskap

IT-basert regnskap gir deg en innføring i programmet Mamut Enterprise E5, hvor du blant annet kan opprette nye firmaer, nye ansatte, nye kunder og leverandører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 5.475 kr

Finansregnskap

Finansregnskap gir deg grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet. Du lærer om hovedprinsippene og de viktigste vurderingsreglene i regnskapsloven, samt hvordan du fører og avslutter et enkelt regnskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 10.075 kr

IT-basert regnskap

IT-basert regnskap gir deg en innføring i programmet Mamut Enterprise E5, hvor du blant annet kan opprette nye firma, nye ansatte, nye kunder og leverandører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 5.600 kr

IT-basert lønnsarbeid

IT-basert lønnsarbeid gir deg solide kunnskaper og ferdigheter i bruken av programmet Mamut Enterprise E5. Du vil lære å opprette klienter med klientdata og vedlikeholde de ulike registrene i systemet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 4.100 kr

Accounting

Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 12.500 kr

Innføring i regnskap og lønn

Innføring i regnskap og lønn tar utgangspunkt i hvorfor vi fører regnskap, deretter fortsetter vi med bilagsregistrering og årsavslutning for ulike selskapsformer. Du får også en grunnleggende innføring i lønnsteori.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 6.600 kr

Innføring i økonomi

Innføring i økonomi er et kurs som gir deg innsikt i sentrale emner i økonomi, som er anvendelige for en kontormedarbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 5.600 kr

Finansregnskap og regnskapsteori

Finansregnskap og regnskapsteori gir deg solid og nødvendig kunnskap om teorifundamentet og regelverket som gjelder for å kunne utarbeide regnskap i privat sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 20.100 kr

Årsregnskap og god regnskapsskikk

Emnet tar opp problemstillinger innen regnskapsfaget på et høyt nivå og gir dybdekunnskap i å utarbeide et årsregnskap i samsvar med norske regnskapsstandarder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 10.075 kr

Accounting - undervisningsbasert

Accounting gir deg en forståelse for teknikkene bak føringen av finans- og driftsregnskapet samt styrkene og svakhetene ved disse teknikkene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 18.700 kr

Bachelor i administrasjon - Autorisasjon for regnskapsførere

Bachelorgraden med spesialisering for autoriserte regnskapsførere, består av spesialiseringsfagene som kreves for å kunne søke om autorisasjon for regnskapsførere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder Ta kontakt kr

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap med analyse gir en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygning og rammebetingelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 10.075 kr

Fagskoleutdanning i regnskap og lønn

Fagskoleutdanning i regnskap og lønn gir deg kunnskap om sentrale områder innen det nevnte fagområdet. Utdannelsen bidrar til å utvikle din kompetanse innen forhandlinger, jus, regnskap, personalarbeid og lønn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 35.000 kr

Økonomi-Lønn-Budsjettering

Økonomi, lønn og budsjettering gir deg en grunnleggende forståelse for økonomi og regnskap. Videre blir lønn satt inn i en sammenheng, som en faktor som utgjør en del av bedriftens totale regnskap. Du lærer også bruk av regneark.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 4.100 kr

Innføring i regnskap

Innføring i regnskap tar utgangspunkt i hvorfor vi fører regnskap, deretter fortsetter vi med bilagsregistrering og årsavslutning for ulike selskapsformer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 5.475 kr

Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering

Kurset gir en grundig innføring i de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 10.075 kr

Regnskapsmedarbeider

Regnskapsmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med ulike typer oppgaver i en regnskaps- og lønnsavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og økonomi.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 21.750 kr

Økonomi, Lønn og Budsjettering

Økonomi, Lønn og Budsjettering gir deg en grunnleggende forståelse for økonomi og regnskap. Videre blir lønn satt inn i en sammenheng, som en faktor som utgjør en del av bedriftens totale regnskap. Du lærer også bruk av regneark.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 18 måneder 4.125 kr

IT-Økonom Fagskoleutdanning

Ønsker du deg en utdanning hvor du tilegner deg et bredt sett med ferdigheter som næringslivet etterspør? Da anbefaler vi utdanning som IT-økonom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 4 semestre

Regnskapsmedarbeider Fagskoleutdanning

Gjennom Regnskapsmedarbeider får du kompetanse til å ivareta økonomi- og regnskapsfunksjonen i en liten eller mellomstor bedrift. Du får også kompetanse til å utføre sentrale oppgaver innen regnskap og økonomistyring ved et regnskapskontor eller i en større økonomiavdeling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 34.900 kr

Driftsregnskap og budsjettering

Kurset passer for ledere, økonomimedarbeidere og andre som ønsker kunnskaper om hvordan driftsregnskapet bygges opp, og om sammenhengen mellom produktkalkyler og regnskap, samt ulike regnskapsproblemer i bedriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 11.350 kr

Årsregnskap med skatt

Kurset gir deg en kritisk forståelse av de prinsipper norsk regnskapsvesen bygger på. Det legges vekt på regnskapsteori og verdivurderingsproblematikk. Du får kunnskaper om avslutning av årsregnskapet, og det blir lagt stor vekt på sammenhengen mellom årsregnskap og skatteregnskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 15.750 kr

Bachelor i økonomi og ledelse - Årsenhet 3: Regnskap

Vi tilbyr bachelor i økonomi og ledelse - årsenhet 3: regnskap. Studiet gir deg en Bachelor i regnskap. Utdanningen åpner for mange muligheter, både i arbeidslivet og i videre studier på masternivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 24 måneder på å... 73.950 kr

Regnskap - innføringskurs

Dette er en kort yrkesrettet utdanning for deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Utdanningen legger spesiell vekt på regnskapsforståelse, og kvalifiserer deg til å utføre enkle oppgaver innen regnskap og bokføring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 6.900 kr

Økonomi og regnskap

Dette høgskolestudiet gir deg verdifull kompetanse innen økonomi og regnskap, og kvalifiserer deg til å jobbe innenfor er rekke sentrale fagområder i enhver bedrifts økonomiavdeling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 35.850 kr

Regnskap - Lønn

Dette er en kort yrkesrettet utdanning som gir deg kompetanse til å utføre arbeid i forbindelse med regnskapsbehandling av lønn. Få kunnskap om hvordan et lønnsprogram er bygd opp og hvilke lover og regler som regulerer grunnlaget for lønns- og arbeidsvilkår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 11.750 kr

Finansregnskap med analyse

Vi tilbyr kurs i finansregnskap med analyse. Emnet gir en grunnleggende forståelse for årsavslutning av regnskap i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 11.350 kr

Regnskap

Dette studiet gir verdifull tilleggskompetanse innen regnskap for deg som vil toppe din utdanning. Gjennom utdanningen kvalifiserer du deg til å jobbe med en rekke sentrale økonomiske oppgaver innen enhver virksomhet. Studiet gir deg studiepoeng fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 12 måneder på å... 39.700 kr

Regnskapsteori

Regnskapsteori gir deg kunnskaper om hvorfor vi utarbeider regnskap. Hvem regnskapene er til for. Hvilke kvalitetskrav som bør ligge til grunn for regnskap. Videre regnskapsprinsipper, problemstillinger og regnskapsmessige løsninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 14.900 kr

Praktisk regnskapsforståelse

Praktisk regnskapsforståelse tar sikte på å gi en praktisk tilnærming til løpende bokføring og avslutning av regnskapet med utarbeidelse av næringsoppgave 1 og 2 og tilhørende selvangivelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 11.850 kr

Prisstrategi

Kurset omhandler prisstrategi og hvordan bedrifter bør tenke når prisstrategien skal defineres. Fokus er på kunder og hvordan bedriftens prisstrategi skal føre produkt og kunde sammen. Det legges vekt på å gi mange praktiske eksempler, slik at teori kobles opp mot det virkelige forretningsliv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 15.750 kr

Regnskapsskolen

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å utføre alle grunnleggende oppgaver innen regnskap og økonomi. Du lærer praktisk regnskapsføring, regnskapsanalyse og økonomistyring. Etter fullført studium vil du kunne skjøtte disse oppgavene for de fleste typer bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 18 måneder på å... 32.800 kr

Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap

Vi tilbyr kurs i grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap. Kurset vil gi deg innsikt og trening i hvordan bedriftsøkonomiske analysemetoder kan brukes som beslutningsgrunnlag, og du vil stå igjen med et solid grunnlag for videre utdanning i bedriftsøkonomiske emner på høgskolenivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 11.050 kr

Regnskap - videregående kurs

Vi tilbyr videregående kurs i regnskap. Gjennom kurset vil du få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året og om arbeidet med regnskapsavslutningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium Du kan bruke inntil 6 måneder på å ... 9.250 kr

Merverdiavgift for utenlandsk virksomhet i Norge- Nettkurs

For mange rådgivere er det en terskel å skulle bistå klienter om utenlands forhold. Med dette kurset kan du få en god innføring i vanlige utfordringer man møter på.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 800 kr

Merverdiavgift - justeringsregler - Nettkurs

Fradrag for inngående moms kan kreves når en virksomhet anskaffer varer og tjenester til bruk i virksomheten. Men hva skjer hvis bruken av varen/tjenesten senere endres - kan virksomheten da kreve mer fradrag eller eventuelt må betale tilbake tidligere fradragsført moms?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 2.000 kr

Skatt på utenlandsk virksomhet i Norge - Nettkurs

For mange rådgivere er det en terskel å skulle bistå klienter om utenlands forhold. Med dette kurset kan du få en god innføring i vanlige utfordringer man møter på.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 2.000 kr

Merverdiavgift - fradrag - Nettkurs

Merverdiavgift utgjør 20 prosent av kostnadene når man kjøper varer og tjenester. Det er derfor viktig å vite hvilke vilkår som må være oppfylt for at virksomheter kan kreve fradrag for inngående moms.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 2.000 kr

God bokføringsskikk og hvitvaskingsloven - Nettkurs

Kurset "God bokføringsskikk og hvitvaskingsloven" tar for seg en av "skikkene" regnskapsførere og revisorer til envher tid må forholde seg i sitt daglige arbeid. I tillegg ser vi på hvitvaskingsloven og hvordan du må forholde deg til den.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1.300 kr

Skatt på utenlandsk arbeidskraft i Norge - Nettkurs

For mange rådgivere er det en terskel å skulle bistå klienter om utenlands forhold. Med dette kurset kan du få en god innføring i vanlige utfordringer man møter på.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 2.000 kr

God regnskapsføringsskikk - Nettkurs

Kurset "God regnskapsføringsskikk" tar for seg en av de viktigste "skikkene" regnskapsførere og revisorer til enhver tid må forholde seg til i sitt daglige arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium

Merverdiavgift - fradrag og justeringsregler - Nettkurs

Kurset Merverdiavgift - Fradrag og justeringsregler ser nærmere på et regelverk som for mange kan være komplisert. Merverdiavgift utgjør 20 % av kostnadene når man kjøper varer og tjenester.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 3.500 kr

Praktisk skatte- og regnskapskurs - Nettkurs

Velkommen til Skattebetalerforeningens årlige skattekurs, spesielt myntet på regnskapsførere, revisorer, bedriftsledere, økonomimedarbeidere, advokater og andre som ønsker å holde seg oppdatert på områdene skatt, avgift, regnskap og selskapsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium

Skikk og etikk - Nettkurs

Kurset «Skikk og etikk» tar for seg «skikkene» regnskapsførere og revisorer til enhver tid må forholde seg til i sitt daglige arbeid: God regnskapsføringsskikk og god bokføringsskikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 1 dag 3.500 kr

Enkle spørringer og praktisk bruk av browser lønn - nettkurs

Vi tilbyr nettmøte Enkle spørringer og praktisk bruk av browser lønn).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 20.10.2015 3 timer 2.500 kr

Tips og triks Økonomi - nettkurs

Vi tilbyr Tips og triks Økonomi som nettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 19.10.2015 3 timer 2.500 kr

Avstemming refusjon - nettmøte

Vi tilbyr nettkurs i avstemming refusjon .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / selvstudium 3 timer 2.500 kr

Om Kursagenten.no

Kursagenten er Norges største formidlingstjeneste for kurs. Søk blant alle typer kurs for bedrifter og privatpersoner.

Kundeservice

Finner du ikke kurset du er på jakt etter?
Kontakt oss gjerne så kan vi hjelpe deg.

Annonsere kurs?

Vil du ha flere kursdeltakere?
Da er vi her til a hjelpe deg.

Vi du vite mer hvordan vi kan hjelpe deg og ditt firma?

©Kursagenten AS
Orgnr 984 246 595 MVA
Fekjan 13, 1394 Nesbru
Tlf: 417 65 300

Vi tar ikke ansvar for innhold som tilhører våre medlemmer. Dette gjelder kursoppføringer, artikler og eksterne lenker.